Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Wandelcoach Moniek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 17192256. Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is, wil ik je informeren over de persoonsgegevens die ik verwerk en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens en doel
Wandelcoach Moniek mag de gegevens die aan haar verstrekt worden niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Het toegestane gebruik van persoonsgegevens door anderen wordt door deze wet beperkt. Op grond van deze wet heeft Wandelcoach Moniek de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee persoonsgegevens worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde gegevens.

1.1. Wandelcoach Moniek verwerkt persoonsgegevens van personen die:
• een dienst afnemen;
• zich opgeven voor de nieuwsbrief;
• via het contactformulier contactgegevens achterlaten.

1.2 Wandelcoach Moniek verzamelt de volgende (persoons) gegevens:
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en korte gespreksverslagen.
Deze gegevens stelt Wandelcoach Moniek in staat om:
• de overeenkomst die de klanten met Wandelcoach Moniek sluiten financieel en administratief te kunnen afsluiten;
• haar dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken;
• om de dienstverlening verder te optimaliseren
• de klanten op maat gesneden informatie aan te bieden.
• via email het coachingsproces te kunnen volgen en sturen.

2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wandelcoach Moniek verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Wandelcoach Moniek, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Wandelcoach Moniek met de klant heeft gesloten;
• de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

3. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Wandelcoach Moniek verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een zorgvuldige wijze, overeenkomstig de wet en deze verklaring

Alle persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging wordt op de volgende manier gewaarborgd:
• Persoonsgevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Wandelcoach Moniek worden ingezien, tenzij in deze verklaring anders is bepaald.
• Persoonsgegevens zijn beveiligd door wachtwoorden die alleen in het bezit zijn van Wandelcoach Moniek.
• Wandelcoach Moniek houdt zich aan de geheimhoudingsplicht zoals dit vermeld staat in de Algemene Voorwaarden
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Wandelcoach Moniek hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Wandelcoach Moniek zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
• Wanneer er ondanks de beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt door misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens van de klant, worden de Autoriteit Persoonsgegevens en de klant hiervan binnen 72 uur op de hoogte gesteld.

4. Rechten als klant/betrokkene
• De klant heeft ten allen tijden het recht om op te vragen welke specifieke informatie Wandelcoach Moniek over de klant bijhoudt (het recht ter inzage).
• De klant heeft ten allen tijden het recht om te vragen dat persoonlijke gegevens worden gewijzigd (het recht op wijziging).
• De klant heeft ten allen tijden het recht om te vragen dat alle data, die Wandelcoach Moniek van de klant heeft, worden gewist (het recht om vergeten te worden). Alleen als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld om bankgegevens te kunnen overleggen aan de belastingdienst, heeft Wandelcoach Moniek het recht om deze gegevens te behouden voor 7 jaar na de laatste factuurdatum.
• In bepaalde gevallen kan de klant/betrokkene zich verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens (recht van verzet);
• Persoonsgegevens die worden bewaard kunnen bij Wandelcoach Moniek opgevraagd worden om over te dragen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit);
Wil de klant gebruik maken van deze rechten, dan kan dat schriftelijk door te mailen naar wandel@wandelcoach-Moniek.nl. Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek zal Wandelcoach Moniek hierop reageren. Mocht het verzoek niet kunnen worden gehonoreerd, dan zal hier uitleg over worden gegeven. Een reden kan zijn dat de persoonsgegevens informatie bevatten die van belang zijn of kunnen zijn voor anderen. Het kan voorkomen dat gevraagd wordt, om bij het verzoek tot inzage, een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Geadviseerd wordt om in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van je privacy.
Als er een klacht is over de manier waarop Wandelcoach Moniek de persoonsgegevens verwerkt, dan kan er contact opgenomen worden zodat er samen naar een oplossing gezocht wordt.
Ook voor (andere) opmerkingen/vragen/suggesties of bezwaren tegen directe marketing door Wandelcoach Moniek, kan er schriftelijk contact opgenomen worden door te mailen naar: wandel@wandelcoach-Moniek.nl.
Mijn actuele gegevens zijn te vinden op de website: www.wandelcoach-Moniek.nl

Privacyverklaring Wandelcoach Moniek, versie februari 2021

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google